Samfunns- og verdiarbeid

For en kvalitetsklubb er det viktig å tydeliggjøre et sett av grunnleggende verdier for klubben som skal gjelde
for både aktive og tillitsvalgte. Disse verdiene beskriver hvordan man ønsker å ha det. Verdiene skal hjelpe til
å skape et godt klubbmiljø hvor man tar godt vare på hverandre og behandler hverandre med respekt. Verdiene
danner grunnlaget for god oppførsel og gode holdninger og hjelper klubben i å fremstå slik klubben ønsker
i alle sammenhenger, uansett om det gjelder på trening, møter eller på ulike konkurranser. Verdigrunnlaget
hjelper også klubben til å ta gode beslutninger i hverdagen.

Det er viktig at klubben baserer sin aktivitet og drift på fotballens verdigrunnlag.

Klubben skal basere sin drift og aktiviteter på fotballens verdigrunnlag og utarbeide et eget verdisett